charakter pracy
branża
województwoSzukanie zaawansowane
Oferty telepracy Oferty pracy Baza danych firm
NewsletterNewsletter
Bądź zawsze na biężąco!
Subskrybuj nasz newsletter!


Twój adres e-mail:

Praca w miastachPraca w miastach
Dołącz do nasDołącz do nas
Nie masz jeszcze konta?
Załóż je teraz! Rejestracja
Dołącz do nas
Rejestracja
Profil
Login:*
przynajmniej 5 liter lub cyfr (maksimum 26)
Hasło:*
przynajmniej 6 znaków
Powtórz hasło:*
zgodne z powyższym
E-mail:*
w formacie adres@domena
adres zostanie zweryfikowany
Dane firmy
Nazwa firmy:*
Krótka charakterystyka:
Oferta firmy:
NIP:*
REGON:
Dane kontaktowe
Ulica:*
Miasto:*
Kod pocztowy:*
Kraj:*
Telefon:
Telefon dodatkowy:
Faks:
Strona WWW:
Branże ze zleceniami telepracy które Cię interesują
Architektura
Artystyczne
Budownictwo i remonty
Doradztwo
DTP i poligrafia
Edukacja i szkolenia
Fachowcy
Grafika i multimedia
Handel i usługi konsumpcyjne
Human resources
Informatyka
Marketing i reklama
Motoryzacja
Obsługa firm
Opieka
Prace domowe i ogrodowe
Prawo i rzeczoznawcy
Rozrywka
Teksty i tłumaczenia
Zdrowie i uroda
Regulamin
I. Postanowienia ogólne
 1. Telepracuj.pl jest serwisem/portalem internetowym o charakterze ogłoszeniowo-reklamowym, którego Administratorem jest firma ...
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez ... , zwaną dalej Administratorem oraz korzystania z serwisu ogłoszeniowo-reklamowego telepracuj.pl, zwanego dalej Serwisem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
II. Definicje
Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
 • Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.telepracuj.pl
 • Administrator – właściciel Serwisu – ...
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez serwis telepracuj.pl.
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu telepracuj.pl. Wykaz Usług świadczonych w ramach serwisu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług serwisu telepracuj.pl poprzez zamieszczanie prac zleconych w formie przetargów i udział w przetargach.
 • Zleceniobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług serwisu telepracuj.pl poprzez zamieszczenie prezentacji swoich umiejętności lub zakresu świadczonych usług i udział w przetargach.
 • Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszczającą oferty pracy.
 • Nazwa konta - identyfikator konta użytkownika w serwisie Telepracuj.pl
 • Zlecenia – zlecenie wykonania określonego przez Zleceniodawcę zakresu prac umieszczone w Serwisie Telepracuj.pl,
 • Negocjacje - wymiana warunków wykonania pracy określonej w Przetargu pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.
 • Wymiana informacji - wszelka korespondencja pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą dotycząca samego zlecenia, ustalenia warunków współpracy i finalizacji zlecenia.
 • Cennik - aktualne zestawienie cen za usługi świadczone przez serwis Telepracuj.pl.
 • Ogłoszenie, oferta pracy - ogłoszenie pracodawcy poszukującego pracownika do zatrudnienia w innej formie, niż umowa o dzieło lub podobna.
 • Regulamin - niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z serwisu Telepracuj.pl
III. Warunki uczestnictwa
 1. Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny i możliwy po rejestracji i założeniu konta w Serwisie, co dokonywane jest poprzez zrealizowanie procedury rejestracji Użytkownika zgodnie z zasadami przewidzianymi na łamach Serwisu.
 2. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. 1.Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu to:
  1. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej oraz inne kompatybilne przeglądarki,
  3. akceptacja przez przeglądarkę internetową plików cookies, które zawierają informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Pliki cookies, przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki internetowej, mogą zostać odczytane nie tylko przez serwer internetowy Serwisu, lecz także przez inne urządzenia, serwery i osoby działające w sieci internet. Mechanizm plików cookies jest powszechnie wykorzystywany przez wiele serwisów internetowych. Brak akceptacji plików cookies nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, lecz w znacznym stopniu może wpłynąć na jego dysfunkcje.
 4. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez samodzielne usunięcie swojego konta, co skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Serwisie, jak i z serwerów na którym przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Administratorem w związku z udziałem Użytkownika w Serwisie.
 5. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 6. 1.Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu
  2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji promocyjnych
  3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora,
 7. Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.
IV. Płatności
 1. Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Administratora.
 2. Wykaz i wysokość aktualnych opłat za korzystanie z usług Serwisu znajduje się w Cenniku umieszczonym w Serwisie.
 3. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Administrator zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie.
 4. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Administratora, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.
 5. Administrator nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Administratora lub podmiotów z nim kooperujących.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.
V. Zasady korzystania z serwisu
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść podanych informacji i oświadcza, że jest upoważniony do podania wprowadzanych do Serwisu danych w myśl obowiązujących przepisów i że są one zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyraża zgodę, aby dane te były przekazywane w ramach Serwisu w sposób elektroniczny. (Dane tajne: Serwis nie ujawnia żadnych danych użytkowników poza nazwami kont użytkowników i danymi kontaktowymi udostępnionymi przez Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe dane użytkowników są tajne i służą wyłącznie potrzebom weryfikacji; mogą zostać ujawnione jedynie za wyraźną zgodą użytkownika lub z przyczyn wynikających z obowiązującego prawa).
 2. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest nieuprawnione wykorzystywanie i dystrybucja wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz wszystkich materiałów zabronionych przez prawo, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zabronione jest umieszczanie zleceń i ogłoszeń dotyczących działań niezgodnych z prawem (m. in. udziału w piramidach finansowych) oraz działań związanych z tzw. marketingiem internetowym MLM (klikanie w linki, wysyłanie niezamówionych ofert handlowych, tzw. spam, sztuczego generowania ruchu w serwisach internetowych).
 3. Zabronione jest wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest: - Wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych licytacji, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą, - Automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony z opisem usługi, - odczytywanie lub generowanie przez użytkownika plików typu cookie, - automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną licytacją, - wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu, - zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert, - śledzenie lub podsłuchiwanie innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Zlecenia lub Ogłoszenia, których treści zostaną uznane za niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub szkodliwe dla Serwisu.
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość przeniesienia Zlecenia lub Ogłoszenia do innej kategorii, jeśli jest ona bardziej odpowiednia i zbieżna z treścią Zlecenia lub Ogłoszenia.
 6. Dane pojawiające się w Serwisie mogą być wykorzystane jedynie do celu w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą oraz pomiędzy Ogłoszeniodawcami a osobami zainteresowanymi opublikowaną w ramach Serwisu ofertą pracy. Korzystanie z nich w jakichkolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie i dystrybucja są zabronione.
 7. Serwis Telepracuj.pl dostarcza internetową platformę pozwalającą zarejestrowanym w systemie Użytkownikom na zawieranie transakcji. Serwis nie uczestniczy w relacjach między Użytkownikami, udostępnia jedynie swoje środki techniczne (oprogramowanie i serwery) w celu umożliwienia Użytkownikom prowadzenia negocjacji i wymiany informacji.
 8. Serwis nie jest stroną negocjacji prowadzonych pomiędzy Zleceniodawcami a Zleceniobiorcami ani pomiędzy Ogłoszeniodawcami a osobami zgłaszającymi zainteresowanie opublikowaną w ramach serwisu ofertą pracy. Serwis nie bierze udziału w jakichkolwiek sporach oraz rozstrzygnięciach sądowych i prawnych pomiędzy tymi osobami
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za formę ewentualnej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami oraz za ich wzajemne rozliczenia, jak również rozliczenia z urzędami skarbowymi.
 10. Serwis nie kontroluje wpisywanych przez Użytkowników informacji i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za ich prawdziwość.
 11. Użytkownicy mają obowiązek aktualizować swoje dane, w tym kontaktowe, niezwłocznie po każdej ich zmianie. Wpisywanie danych nieprawdziwych jest niezgodne z Regulaminem.
VI. Rejestracja
 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego.
 2. Procedura rejestracji zostaje zakończona w momencie gdy rejestrujący dokona zwrotnego potwierdzenia, w sposób określony w liście wysłanym droga elektroniczna przez Administratora na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas swojej rejestracji w Serwisie.
 4. Użytkownik powinien dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w serwisie były aktualizowane, w przypadku jakichkolwiek zmian.
 5. Użytkownik może przejść procedurę rejestracyjna tylko jeden raz, chyba ze Administrator postanowi co innego.
 6. 1.Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać bez żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
 7. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:
  1. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (tutaj : internet) w celu wykonywania usług Serwisu;
  2. przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe takie jak: Imię, Nazwisko, adres stały lub tymczasowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu - uzyskane w serwisie Telepracuj.pl mogą zostać użyczone, przekazane, wypożyczone lub sprzedane podmiotom współpracującym oraz firmom prowadzącym działalność marketingową.
  3. otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.
 8. Rejestracja w Serwisie wymagana jest tylko przy pierwszej wizycie na TelePracuj.pl. Dalsze korzystanie z serwisu możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie, co następuje po podaniu indywidualnego Loginu oraz hasła.
 9. Użytkownik ma wybór darmowej lub płatnej rejestracji. Płatna rejestracja jest w przypadku zakupu pakietu Premium
VII. Konto
 1. Administrator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu odpowiednie konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.
 2. Użytkownik podając nazwę konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Serwisu.
 3. O odmowie utworzenia konta Administrator poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu. Użytkownik jest obowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
VIII. Zawarcie i rozwiązanie umowy
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
  1. z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Użytkownika,
  2. na skutek jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron,
  3. z upływem okresu, na jaki opłacona została Usługa (w przypadku usług płatnych).
 3. Strony mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
  1. zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych,
  2. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 5. W przypadkach opisanych w punkcie 4 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych na rzecz Administratora opłat za usługi, z których z uwagi na rozwiązanie przez Administratora umowy nie zdążył skorzystać.
IX. Odpowiedzialność
 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.
 3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu internetowego dołoży wszelkich starań, aby Serwis internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Administraotr zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników za ewentualne szkody tym wywołane.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
X. Ochrona danych osobowych
 1. W związku z uczestnictwem w Serwisie w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, zakres uprawnień Użytkowników i obowiązków Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyjaśnione i uregulowane zostały w Załączniku Nr 1 do Regulaminu zatytułowanym Polityka Prywatności
XI. Reklamacje
 1. W przypadku pojawienia się błędów wynikających z niewłaściwego sposobu działania serwisu Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora poprzez wysłanie listu email na adres: reklamacja@telepracuj.pl
 2. Administrator odpowiada tylko za błędy wynikające z przyczyn leżących po jego stronie.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona sytuacji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 6. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Administratora.
XII. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika z Serwisu.
 5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym do ich rozpatrywania będzie właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.

Załącznik nr 1 - Wykaz usług (opis ich działania)
 1. Udostępnianie informacji
  Usługodawca świadczy każdemu Usługobiorcy Usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych na w www.telepracuj.pl poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
 2. Publikowanie ofert pracy
  Usługodawca umieszcza w www.telepracuj.pl oferty pracy przekazane przez pracodawców i inne podmioty oraz zapewnia Usługobiorcy możliwość ich przeglądania, sortowania według różnorodnych kryteriów oraz wyszukiwania. Na stronie głównej serwisu telepracuj.pl umieszczono wyszukiwarkę – można wpisać do niej słowo kluczowe związane z interesującym stanowiskiem, wybrać odpowiednią kategorię oraz region – miejsce, w którym szuka się zatrudnienia. Wybranie jednego lub wszystkich kryteriów i wciśnięcie „Szukaj!” przenosi na stronę z wynikami. Jeśli wyników jest zbyt dużo lub zbyt mało, należy wprowadzić dodatkowe kryteria. Służy do tego zaawansowana wyszukiwarka ofert.
 3. Powiadomienia
  Założeniem Powiadomień jest informowanie zarejestrowanych Usługobiorców o pojawieniu się w serwisie www.telepracuj.pl nowych ofert pracy spełniających ich oczekiwania/preferencje. Usługobiorca otrzymuje wybrany zestaw ofert pracy na podany przez siebie adres e-mailowy
 4. Aktówka z ofertami pracy
  Zarejestrowany Usługobiorca ma możliwość utworzenia aktówki z zapisanymi ofertami pracy. Jeśli jakaś oferta spodoba mu się i chce sobie ją zapisać może kliknąć na odpowiednią opcje i przenieść ją do swojej aktówki. Tam będzie miał zapisane wcześniej oferty. Może je oczywiście usunąć, a jeśli tego nie zrobi to oferty znikają z aktówki w momencie kiedy oferta zostaje usunięta z serwisu.

Załącznik nr 2 - Polityka prywatności
Administrator serwisu Telepracuj.pl, którym jest ..., gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu Telepracuj.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

Anonimowość
Użytkownicy korzystający z serwisu Telepracuj.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika, co jest możliwe po spełnieniu wymogów serwisu Telepracuj.pl zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku.
Poza celami, którym służy serwis Telepracuj.pl, administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:
 • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników
 • personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron serwisu Telepracuj.pl
 • zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu serwisu Telepracuj.pl
 • wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu Telepracuj .pl lub jego partnerów

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie Telepracuj.pl
Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego loginu i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres : pomoc@telepracuj.pl. Zapisanie się do serwisu Telepracuj.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

Ochrona danych
Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się do serwisu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania na strony serwisu Telepracuj.pl jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie Telepracuj.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu Telepracuj.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu Telepracuj.pl
Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług serwisu Telepracuj.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników serwisu Telepracuj.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: biuro@telepracuj.pl lub pisemnie do Administratora na adres : Telepracuj Sp. z o.o. Poznań (61-011), ul. Średnia 13A

Statystyka
Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także Administrator na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Wyjaśnienie użytych pojęć:
 • cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Użytkownik na komputerze z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informację zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu.
 • log systemowy - jest to informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika,
 • protokół SSL - standard szyfrowania przesyłu danych w Internecie. Protokół SSL koduje transmisję danych z komputera do serwera serwisu, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się "e;otwartym tekstem"e;.

Akceptuję regulamin
* pole obowiązkowe
   
CzłonkowstwoCzłonkowstwo
Jeżeli nie posiadasz konta w naszym serwisie - założ je teraz!

Zarejestruj się jako:
» osoba fizyczna
» działalność gospodarcza
Oferty tygodniaOferty tygodnia